Curs d’hort i remeis naturals… i van 10!


(castellano debajo) cartelloctubre_opt

LA SALUT A CASA: VERDURES ECOLÒGIQUES I REMEIS NATURALS
Curs d’ecologia casolana per alimentar-se i curar-se amb plantes mediterrànies
Desena edició – octubre 2016

Un curs per totes aquelles persones interessades en..

entendre de primera mà a els cicles naturals
conrear-se un hort urbà al balcó o al jardí
produir verdures i remeis naturals casolans
conèixer els propietats medicinals de les nostres plantes
adquirir eines per gestionar un hort comunitari
reduir despesses i consumisme
aplicar els principis de la permacultura
capacitar-se per a la transformació personal i col.lectiva
formar part de la transició agroecològica

Condicions del curs: El curs es divideix en dos mòduls (11 i 9h) i 5 sessions. Total del curs: 20h.

Existeix la possibilitat de fer només un dels dos mòduls. És interessant fer el curs sencer perquè els dos temaris es reforcen mútuament -i tindran prioritat en la inscripció aquells que facin tot el curs-, però si només vols fer un dels dos mòduls o venir a una sola sessió, també existeix aquesta opció. Durant tot el curs mesclem pràctica i teoria, així s’integren de forma vivencial els continguts. Reservat les dates!

El curs inclou els següents materials:

Fotocòpies amb els esquemes principals
Apunts i documents online (enviats amb antelació)
Tot el material necessari per a les pràctiques (excepte els pots)
Preparacions elaborades durante els sessions
Diploma (per a aquells que ho sol·licitin)

Inscripcions: hortsiplantes@gmail.com / Aula Ambiental Bosc Turull aula@boscturull.cat

Preu: 98 euros / 1 sol mòdul: 60 euros

Pels que formalitzin el pagament abans del 28 de setembre: 88 euros / 50 euros.
Pels aturats: 80 euros / 40 euros
Places limitades

Lloc: Per celebrar aquesta desena edició farem un curs itinerant, ubicant els tallers en diferents projectes que fomenten l’agroecologia urbana a la solana de Collserola: la Vall de Can Masdeu, l’Aula ambiental del Bosc Turull i l’espai Brotes.

Tallerista: Arnau Montserrat; promotor de Remenat i de l’herbolari de la Vall de Can Masdeu desde 2005. Per conèixer el projecte, consulta www.remenat.org

Organitza: Remenat / Espai Brotes / Aula Ambiental Bosc Turull

Col.labora: Vall de Can Masdeu / Ecologistes en Acció

PRIMER MÒDUL 8-10 octubre / L’HORT A CASA

Dissabte 8 / 10-19h Horts de la Vall de Can Masdeu

¿I SI ENS CULTIVEM L’AMANIDA?

10h-15h / Ens endinsarem pel bosc a aquesta vall de Collserola, reconeixent plantes comestibles i medicinals silvestres. Visitarem els horts comunitaris, amarant-nos d’un exemple pràctic d’agricultura urbana . Als marges medicinals practicarem la multiplicació vegetal, fent-nos planter d’aromàtiques per endur a casa. Recollirem i posarem a secar herbes medicinals i prepararem extractes vegetals de consolda, ortiga i sàlvia, utilitzats tant per fertilitzar com per al tractament de plagues.

15h / Dinarem juntes.

16-19h / Introduirem nocions bàsiques de botànica i investigarem com es crea un sòl fèrtil, que és la base de l’agricultura ecològica. Veurem un disseny de vermicompostador casolà do-it-yourself i cada participant es farà una mini-taula de cultiu en caixa de fruita que ens servirà per a aprendre com fer un hort al balcó amb pocs recursos. Investigarem quins son els millors substrats per aquest tipus de recipients i seguirem amb el elements a tenir en compte: orientació, calendari, marc de plantació, associacions, rotacions, reg i collita. Durant la sessió anirem explicant les diferencies i paral·lelismes entre l’hort en recipients i l’hort en terra.

Dilluns 10 / 18: 00-20: 30h Aula Ambiental Bosc Turull
MULTIPLICACIÓ VEGETAL I MANEIG ECOLÒGIC DE PROBLEMES

Ens trobarem a aquesta aula d’educació ambiental i hort urbà de la solana de Barcelona. Començarem per explicar les principals tècniques de multiplicació vegetal, investigant en l’obtenció i conservació de llavors, coneixent la importància de les varietats autòctones i fent-nos un petit planter. Seguirem amb un mapeig de les causes estructurals dels problemes més habituals a l’hort. Buscarem solucions que vagin a l’arrel dels problemes i coneixerem plantes que curen plantes, així com altres mètodes biològics de prevenció i tractament. Prepararem un spray antiiplagues.

SEGÓN MÒDUL 17-19-22 oct / PLANTES MEDICINALS, AROMÀTIQUES i COMESTIBLES

Dilluns 17 / 18: 00-20: 15h Aula Ambiental Bosc Turull
RELOCALITZANT EL PLAER I LA SALUT

Ens endinsarem en el món de les plantes medicinals, aromàtiques i condimentaries mediterrànies. Aprendrem el llenguatge bàsic de la fitoteràpia casolana: ¿Quines plantes tenim al nostre abast? ¿Quines propietats tenen? ¿Quins principis actius? ¿Com les podem cultivar a l’hort o al balcó? Coneixerem com utilitzar, cultivar i cuinar 36 plantes mediterrànies. En projectarem fitxes i les coneixerem de primera mà mitjançant una dinàmica que combina el tacte, la vista, l’olfacte i el gust.

Dimecres 19 / 18:00-20:30h Vall de Can Masdeu
REMEIS NATURALS PELS MALESTARS MÉS HABITUALS

Coneixerem preparats medicinals i remeis naturals per als malestars més comuns, tot repassant els desequilibris més habituals dels sistemes muscular, respiratori, cardiovascular, digestiu, reproductiu i nerviós. Acabarem refrescant els principis d’higiene dental natural.

Dissabte 22 / 10:00 a 14:45h Espai Brotes
INTENSIU HERBOLARI… FES-T’HO TU

Ens reunirem en aquest espai cooperatiu del centre d’Hospitalet. Comentarem les diferents maneres de preparar les herbes: infusions, decoccions, tintures, cremes, pomades, xarops… entre d’altres possibilitats d’un ampli ventall. I ens hi posarem preparant una pasta de dents amb ingredients naturals i un ungüent amb base de cera i propietats antiinflamatories, desinfectants, cicatritzants i regeneradores de la pell, a partir de l’oleomaceració de les plantes recollides a Can Masdeu quinze dies abans.

cartellretallat_opt


LA SALUD EN CASA: VERDURAS ECOLÓGICAS Y REMEDIOS NATURALES
Décima edición – Octubre 2016
Curso de ecología casera para alimentarse y curarse con plantas mediterráneas

Un curso para todas aquellas personas interesadas en …

entender de primera mano los ciclos naturales
cultivarse un huerto urbano en el balcón o en el jardín
producir verduras y remedios naturales caseros
conocer las propiedades medicinales de nuestras plantas
adquirir herramientas para gestionar un huerto comunitario
reducir gastos y consumismo
aplicar los principios de la permacultura
capacitarse para el cambio personal y colectivo
formar parte de la transición agroecológica

Condiciones del curso
El curso se divide en dos módulos (11 y 9h) y 5 sesiones
Total del curso: 20h

Existe la posibilidad de hacer sólo uno de los dos módulos. Es interesante hacer el curso entero para que los dos temarios se refuerzan mutuamente -y tendrán prioridad en la inscripción aquellos que hagan todo el curso-, pero si sólo quieres hacer uno de los dos módulos o venir a una sola sesión, también existe esta opción. Durante todo el curso mezclamos práctica y teoría, así se integran de forma vivencial los contenidos. Reservaros las fechas!

El curso incluye los siguientes materiales:

-Fotocopias con los esquemas principales
-Apuntes y documentos en línea (enviados con antelación)
-Todo el material necesario para las prácticas (excepto los botes)
-Preparaciones elaboradas durante las sesiones
-Diploma (para aquellos que lo soliciten)

Inscripciones
hortsiplantes@gmail.com
Aula Ambiental Bosc Turull aula@boscturull.cat
Precio: 98 euros / 1 solo módulo: 60 euros
Para los que hagan el pago antes del 19 de septiembre: 88 euros / 50 euros.
Para los parados: 80 euros / 40 euros
plazas limitadas

Ubicación
Para celebrar esta décima edición haremos un curso itinerante, ubicando los talleres en diferentes proyectos que, desde diferentes perspectivas, fortalecen la agroecología urbana en la solana de Collserola: La vall de Can Masdeu, el Aula ambiental Bosc Turull y el Espai Brotes.

Tallerista
Arnau Montserrat; dinamizador de Remenat y de l’herbolari de la Vall de Can Masdeu desde 2005. Para conocer el proyecto consulta www.remenat.org

Organiza Remenat / Espai Brotes / Aula Ambiental Bosc Turull

Colabora Ecologistes en Acció / Vall de Can Masdeu

PRIMER MÓDULO 8-10 octubre
EL HUERTO EN CASA

Sábado 8 / 10-19h Huertos del Valle de Can Masdeu

¿Y SI NOS CULTIVAMOS LA ENSALADA?

10h-15h / Nos adentraremos por el bosque en este valle de Collserola, reconociendo plantas comestibles y medicinales silvestres. Visitaremos los huertos comunitarios, empapándonos de un ejemplo práctico de agricultura urbana. En los márgenes medicinales practicaremos la multiplicación vegetal, haciéndo un plantel de aromáticas para llevar a casa. Recogeremos y pondremos a secar hierbas medicinales y prepararemos extractos vegetales de consuelda, ortiga y salvia, utilizados tanto para fertilizar como para el tratamiento de plagas.

15h / Comeremos juntas.

16-19h / Introduciremos nociones básicas de botánica y investigaremos cómo se crea un suelo fértil, que es la base de la agricultura ecológica. Veremos un diseño de vermicompostador casero haztelo-tu-mismo y cada participante se hará una mini-mesa de cultivo en caja de fruta que nos servirá para aprender cómo hacer un huerto en el balcón con pocos recursos. Investigaremos cuáles son los mejores sustratos para este tipo de recipientes y seguiremos con el elementos a tener en cuenta: orientación, calendario, marco de plantación, asociaciones, rotaciones, riego y cosecha. Durante la sesión iremos explicando las diferencias y paralelismos entre el huerto en recipientes y el huerto en tierra.

Lunes 10 / 18:00-20:30h Aula Ambiental Bosc Turull

MULTIPLICACIÓN VEGETAL Y MANEJO ECOLÓGICO DE PROBLEMAS

Nos encontraremos en esta aula de educación ambiental y huerto urbano de la solana de Barcelona. Comenzaremos por explicar las principales técnicas de multiplicación vegetal, investigando en la obtención y conservación de semillas, conociendo la importancia de las variedades autóctonas y haciéndonos un pequeño plantel. Seguiremos con un mapeo de las causas estructurales de los problemas más habituales en el huerto. Buscaremos soluciones que vayan a la raíz de los problemas y conoceremos plantas que curan plantas, así como otros métodos biológicos de prevención y tratamiento. Prepararemos un spray antiiplagues.

SEGUNDO MÓDULO 17-19-22 octubre
PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS y COMESTIBLES

Lunes 17 / 18:00-20:15h Aula Ambiental Bosc Turull

RELOCALIZANDO EL PLACER Y LA SALUD

Nos adentraremos en el mundo de las plantas medicinales, aromáticas y condimentarias mediterráneas. Aprenderemos el lenguaje básico de la fitoterapia casera: ¿Qué plantas tenemos a nuestro alcance? ¿Qué propiedades tienen? ¿Qué principios activos? ¿Cómo podemos cultivar en el huerto o en el balcón? Conoceremos cómo utilizar, cultivar y cocinar 36 plantas mediterráneas. Proyectaremos fichas y las conoceremos de primera mano mediante una dinámica que combina el tacto, la vista, el olfato y el gusto.

Miércoles 19 / 18:00-20:30h Vall de Can Masdeu

REMEDIOS NATURALES PARA LOS MALESTARES MÁS HABITUALES

Conoceremos preparados medicinales y remedios naturales para los malestares más comunes, repasando los desequilibrios más habituales de los sistemas muscular, respiratorio, cardiovascular, digestivo, reproductivo y nervioso.

Sábado 22 / 10:00 a 14:45h Espai Brotes

INTENSIVO HERBOLARIO

Nos reuniremos en este espacio cooperativo del centro de Hospitalet. Comentaremos las diferentes maneras de preparar las hierbas: infusiones, decocciones, tinturas, cremas, pomadas, jarabes … entre otras posibilidades de un amplio abanico. Y prepararemos una pasta de dientes con ingredientes naturales y un ungüento con base de cera y propiedades antiinflamatorias, desinfectantes, cicatrizantes y regeneradoras de la piel, a partir de la oleomaceración de las plantas recogidas en Can Masdeu quince días antes.

L'hort i la salut a casa